Miras Hukuku

* Miras sözleşmesinin ve Vasiyetnamenin İptali Davası

* Veraset ilamı (Mirasçılık belgesi)

* Mirasın reddi davası

* Tenkis (saklı pay) davası

* Miras Nedeniyle İstihkak Davası

* Muris Muvazaası Davaları

* Denkleştirme Davası

* Tasarrufun İptali Davası

* Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davası

* Terekenin Tespiti Davası

Aile Hukuku

* Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları

* Koruma Tedbirleri

* Nafaka yükümlülükleri

* Eşler arasındaki mal rejimleri

* Soy bağının kurulması

* Evlat edinme

* Çocuk ve Aile malları

* Velayet ve vesayet

* Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi

* İsim ve yaş değişikliği

Gayrimenkul Hukuku

* Taşınmaz alım, satım, ipotek ve kira sözleşmelerinin hazırlanması ve işlemlerin takibi

* Kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların takibi ve hukuksal destek sunulması

* Taşınmaz mülkiyet uyuşmazlıkları

* Tapu tahsisi, tapu iptali ve tescili davalarının takibi

* Ecrimisil davaları ve Ortaklığın giderilmesi

* Muhtesatın Aidiyeti Tespiti

* Kamulaştırma Davaları

* El atmanın önlenmesi Davaları

* Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar