Tüm Hizmetlerimiz

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdare ile ihtilafların çözümü ve tüm vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi, idari başvuru ve itirazların yapılması

İdare tarafından yapılan hak ihlallerine ilişkin işlemlerin iptal davası

Tam yargı davası (Tazminat Davası, İstirdat Davası, İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar)

Vergi suç ve cezalarından kaynaklanan, vergi hukukuna ilişkin davalar

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması,müzakere sürecine iştirak

Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözümlenmesi

İş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin davalar

Tutanak, savunma talep yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

İşe iade, Hizmet tespiti davaları

 

İCRA İFLAS HUKUKU

 İcra takibi (İlamsız, ilamlı, kambiyo senetlerine özgü ve ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip)

İflas yolu ile takip

İtiraz ve itirazın iptali davaları

Menfi tespit,İstirdat,istihkak davaları

Tasarrufun iptali davası

Adi kira ve hasılat kiralarına ait takip

İcra ceza davaları

İflas davaları

İflas ve icra itiraz davaları

İflasın ertelenmesi davaları

İhalenin feshi davaları

 İhtiyati haciz davası

Tasarrufun iptali davaları

 

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Ticaret adı ve işletme unvanı işlemleri, ticaret unvanının korunması ve unvana tecavüze karşı hukuki koruma, şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili

Genel kurul ve yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin prosedürün yerine getirilmesi, kurul kararlarına ilişkin
ihtilafların giderilmesi

Ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafların
çözümü

Şirket alacaklarının takibi ve tahsili

BİLİŞİM HUKUKU
ENERJİ HUKUKU
KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI
KIYMETLİ EVRAK
HUKUKU HUKUKU
TAHKİM HUKUKU
TÜKETİCİ HUKUKU
YABANCILAR VE
VATANDAŞLIK HUKUKU
CEZA HUKUKU
SAĞLIK HUKUKU
SPOR HUKUKU
FİKRİ VE SİNAİ
HAKLAR HUKUKU

 

KVKK DANIŞMANLIĞI

SAV & HUKUK DANIŞMANLIK olarak yürütülmekte olan KVKK Danışmanlığı hizmeti 5 ana
başlıkta ele alınmaktadır.

* Hukuki Danışmanlık
* İş Süreçleri Analizi ve Danışmanlığı
* Veri Yönetimi
* Veri Güvenliği ve IT
* Organizasyon Uyumluluğu ve Eğitimler

SAV & HUKUK DANIŞMANLIK tarafından uçtan uca bir danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Geliştirilen hizmet yaklaşımıyla mevcut durum analizi yapılır, eksikler ve iyileştirme süreçleri
ile firma ve kurumların KVKK uyum süreci sağlanır. Firmaların KVKK yolundaki konumu ve
süreç içinde yapılması gerekenler en ince ayrıntısına kadar KVKK uyum raporlarıyla sunulur.